Skip to main content
Start » Miljö » Nya tider kräver nya samarbeten
Framtidens Fordon

Nya tider kräver nya samarbeten

Sofie Vennersten, Director Drive Sweden. Foto: Drive Sweden

Vi är mitt inne i en unik och otroligt spännande tid då många, för transport- och mobilitetsområdet, avgörande och omvälvande trender pågår samtidigt; digitaliseringen, automatiseringen, elektrifieringen, urbaniseringen, globaliseringen och inte minst delningsekonomin.

Detta skapar nya lösningar och möjligheter för svensk konkurrenskraft och för arbetet mot FN:s globala hållbarhetsmål, men det är inte okomplicerat – tvärtom.

Människor kommer att transportera sig själva, samt varor, på nya sätt och roller och beteenden i transportsystemet förändras, där vi till exempel tror att det privata bilägandet kommer att minska till förmån för kombinerade mobilitetstjänster och e-handeln stadigt fortsätter att öka. En mängd nya aktörer kommer upp på mobilitetskartan. I Drive Swedens partnerskap med över 125 partners varav en stor andel inte existerade när vi startade för fyra år sedan.

Detta ställer nya och högre krav på nära samarbete mellan näringsliv, samhälle, akademi och slutanvändare samt mellan små och stora företag.
I Sverige är vi traditionellt sett bra på att samarbeta och detta kommer bara att bli viktigare. Nu gäller det att dra nytta av det!

Det finns många demonstrationsprojekt som pågår, men det gäller att våga ta steget att i större utsträckning få ut lösningarna i verklig miljö, att gå från ett testfordon till en flotta av fordon, från en tjänst i teorin till en tjänst i verkligheten. För att skynda på implementeringen av framtidens tekniska lösningar, både plattformar, tjänster och fordon, behöver vi skapa konkreta samarbeten för gemensamt lärande mellan de som planerar samhället, slutanvändare och de som tillhandahåller lösningar.

I ett uppkopplat och automatiserat transportsystem handlar det om att skapa möjligheter att dela data mellan olika aktörer i transportsystemet. När det rör den digitala infrastrukturen är affärsmodellerna långt ifrån lösta. Vi behöver samhällsplaneringsprocesser som skapar möjligheter för tekniken att faktiskt bidra till de samhälleliga målen -och då måste förstås målen i sig vara tydliga.

Vi har inom Drive Swedens arbete märkt att det inte sällan är policyfrågor som skapar hinder i demonstrationsfasen men också när det gäller implementering. Mer kunskap och projekt som visar på vad de konkreta utmaningarna består i och vilka incitament som skulle kunna bidra behövs alltså på detta område. Ökad kunskap behövs också rörande människors vardagspussel, och hur tekniken kan komma in och förenkla och förbättra. Att hitta sätt att utveckla lösningar tillsammans med slutanvändarna blir därför viktigt.

Vi kommer inom Drive Sweden nu att accelerera arbetet runt samtliga ovan nämnda områden, och fortsätta möjliggöra ökat gemensamt lärande och samskapande i transportsystemet. Aldrig har det varit så spännande som nu att jobba i transportbranschen!

Next article